DỊCH VỤ ĐỊA CHÍNH

Dịch vụ địa chính cung cấp các dịch vụ liên quan đến thủ tục pháp lý về đất đai. Như đo đạc đất đai, cấp chỉ giới đường đỏ, xin chỉ lệnh cắm mốc, trích lục bản đồ địa chính,…

Chia sẻ cái này với người khác