Mẫu giấy ủy quyền làm sổ đỏ

Mẫu giấy ủy quyền làm sổ đỏ về cơ bản cũng theo mẫu này. Bạn chỉ cần thay đổi nội dung và các thông tin liên quan đến việc ủy quyền. Giấy này chỉ có giá trị khi bạn có dấu xác nhận của văn phòng công chứng hoặc cơ quan chức năng như UBND phường/xã. Tôi sẽ để mẫu ở đây để bạn có thể tải về >>> Mẫu giấy ủy quyền làm sổ đỏ

Mẫu giấy ủy quyền làm sổ đỏ

Mẫu giấy ủy quyền làm sổ đỏ sẽ giúp cho bạn đại diện người nhà, người thân hoặc đối tác bạn bè. Đi làm thủ tục tại cơ quan có thẩm quyền. Giấy này bạn sẽ dùng khi tới UBND xã phường, UBND quận huyện. Tới văn phòng đăng ký đất đai và có thể cả phòng tài nguyên môi trường. Sở tài nguyên môi trường.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————–

GIẤY ỦY QUYỀN

 

Hôm nay, ngày …./06/2018, trước sự có mặt của Công chứng viên Văn phòng công chứng …….., thành phố Hà Nội. (có trụ sở tại số ……….., quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; số điện thoại: 024………). chúng tôi là:

……… sinh năm 19….., CCCD số …….. do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 29/01/2016, cùng vợ là ……… sinh năm 19., CMND số ……. do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 09/07/2013, cả hai cùng có hộ khẩu thường trú tại ……………., thành phố Hà Nội;

Bằng Giấy ủy quyền này, chúng tôi ủy quyền cho: Ông Hoàng Mai Chung sinh năm 19……….., Căn cước công dân số…………. do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày ……………. – với các nội dung như sau:

  1. Đối tượng và phạm vi ủy quyền

Chúng tôi là người đã cùng nhận chuyển nhượng 02 thửa đất liền kề, cụ thể:

– Thửa đất số 13 có địa chỉ tại số …….., phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội (sau đây gọi chung là nhà, đất) theo:

+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số ……. hồ sơ gốc số ……2004.QĐUB do UBND quận Đống Đa, thành phố Hà Nội cấp ngày 22/11/2004 cho ông ………. và vợ ……… (sau đây gọi là Giấy chứng nhận số ………);

+ Hợp đồng mua bán nhà ở và chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở số :           ……………./2018/HĐMB; Quyển số: 01/TP/CC-SCC/HĐGD lập ngày 12/06/2018 tại Văn phòng công chứng ….., thành phố Hà Nội;

– Thửa đất số ……..có địa chỉ tại số ….. phố …….., phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội (sau đây gọi chung là nhà, đất) theo:

+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số  ……, hồ sơ gốc số 1116.2004.QĐUB do UBND quận Đống Đa, thành phố Hà Nội cấp ngày 26/04/2004; …… được sang tên theo Hợp đồng cho và nhận nhà ở số …….2004/CNN được lập tại UBND quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Ngày 17/11/2004 (sau đây gọi là Giấy chứng nhận số ………).

+ Hợp đồng mua bán nhà ở và chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở số :           ……………./2018/HĐMB; Quyển số: 01/TP/CC-SCC/HĐGD lập ngày ……/06/2018 tại Văn phòng công chứng ……, thành phố Hà Nội;

  1. c) Nay chúng tôi uỷ quyền cho ông Hoàng Mai Chung được toàn quyền: Thực hiện các thủ tục kê khai, nộp thuế, phí, lệ phí (nếu có). Và ký vào các giấy tờ để thực hiện việc đăng ký biến động sang tên; Xin cấp đổi mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của nhà, đất nêu trên. Đồng thời thực hiện việc hợp thửa đối với 02 thửa đất theo 02 Giấy chứng nhận số ……… và Giấy chứng nhận số …….. nêu trên cho ông …… và bà ………. (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hợp thửa từ 02 thửa đất theo 02 Giấy chứng nhận số ……… và Giấy chứng nhận số …….., phải mang tên ông ……… và bà …….). Sau đó ông Hoàng Mai Chung được nhận bản chính Giấy chứng nhận nêu trên mang tên chúng tôi. Tại cơ quan có thẩm quyền và phải bàn giao bản chính Giấy chứng nhận đó cho chúng tôi;
  2. d) Trong quá trình thực hiện công việc nêu trên. Các ý kiến, quyết định của ông Hoàng Mai Chung chính là ý kiến, quyết định của chúng tôi;. Đồng thời, ông Hoàng Mai Chung có quyền ký tên vào các giấy tờ cần thiết. Theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền. Phù hợp với quy định của pháp luật để thực hiện các nội dung uỷ quyền nêu trên;
  3. Thời hạn ủy quyền: Thời hạn ủy quyền được tính kể từ ngày ký Giấy uỷ quyền này. Đến khi ông Hoàng Mai Chung hoàn thành công việc được uỷ quyền như đã nêu trên;
  4. Chi phí và thù lao uỷ quyền: Chi phí và thù lao để thực hiện các nội dung uỷ quyền nêu trên do các bên tự thỏa thuận;
  5. Cam kết của người ủy quyền:
  6. a) Chúng tôi cam kết: Đối tượng của Giấy ủy quyền này là có thật; Đồng thời, tất cả các thông tin, tài liệu, giấy tờ, văn bản mà chúng tôi đã cung cấp, xuất trình để lập. Và thực hiện Giấy ủy quyền này đều là sự thật, nếu có điều gì sai trái chúng tôi sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
  7. b) Chúng tôi đã được Công chứng viên giải thích; Và đều đã hiểu rõ các quy định của pháp luật về ủy quyền; về quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc lập Giấy ủy quyền này; nhận thức được rõ trách nhiệm của mình khi ký Giấy ủy quyền này. Và cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ nội dung của Giấy ủy quyền;
  8. c) Giấy ủy quyền này được lập thành bốn bản chính, có giá trị pháp lý nh­­ư nhau; mỗi bản chính gồm có ba tờ, ba trang (có hai trang nội dung và một trang là lời chứng của Công chứng viên); được lưu tại Văn phòng công chứng một bản chính;
  9. d) Chúng tôi đã tự đọc lại, nghe đọc lại toàn bộ Giấy ủy quyền này; đã hiểu rõ toàn bộ nội dung, đồng ý với tất cả các điều khoản nêu trên; và tự nguyện ký tên hoặc điểm chỉ vào từng trang nội dung của Giấy ủy quyền này để làm bằng chứng./.

NGƯỜI ỦY QUYỀN

 

Nếu bạn chỉ sử dụng Mẫu giấy ủy quyền làm sổ đỏ mà không có công chứng viên. Bạn không được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận. Mẫu giấy ủy quyền làm sổ đỏ cần có lời chứng và dấu xác nhận của công chứng viên như dưới đây.

 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

 

Hôm nay ngày …./06/2018 (ngày …………., tháng sáu, năm hai ngàn không trăm mười tám), tại Văn phòng công chứng …….., thành phố Hà Nội (có trụ sở tại số …… quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; số ĐT: ……), tôi – ……… – Công chứng viên Văn phòng công chứng …….., thành phố Hà Nội;

 

CHỨNG NHẬN:

 

Giấy uỷ quyền này được lập bởi:

Ông ……. sinh năm 19….., CCCD số ……. do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 29/01/2016; cùng vợ là bà ……. sinh năm 19……, CMND số …… do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 09/07/2013,; cả hai cùng có hộ khẩu thường trú tại ………, thành phố Hà Nội;

– Người ủy quyền đã tự nguyện lập Giấy ủy quyền này; cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ nội dung của Giấy ủy quyền;

– Tại thời điểm công chứng; người ủy quyền có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;

– Mục đích, nội dung Giấy ủy quyền này; không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

– Người ủy quyền đã tự đọc lại, nghe đọc lại toàn bộ Giấy ủy quyền này; đồng ý với toàn bộ nội dung của Giấy ủy quyền và đã tự nguyện ký tên; hoặc điểm chỉ vào từng trang nội dung của Giấy ủy quyền này trước mặt tôi;

– Công chứng viên chịu trách nhiệm đối với lời chứng theo quy định của pháp luật;

– Giấy ủy quyền này đ­­ược lập thành bốn bản chính, có giá trị pháp lý nh­­ư nhau; mỗi bản chính gồm có ba tờ, ba trang (có hai trang nội dung và một trang là lời chứng của Công chứng viên); l­­ưu tại Văn phòng công chứng ………, thành phố Hà Nội một bản chính.

Số công chứng:           /2018/GUQ; Quyển số: 01/TP/CC-SCC/HĐGD./.

Theo mẫu giấy ủy quyền làm sổ đỏ này, bạn có thể sử dụng cho bất cứ trường hợp nào. Bằng cách chỉ việc thay nội dung và thêm bớt các điều khoản.

Với mẫu giấy ủy quyền làm sổ đỏ này, Bạn có thẻ áp dụng cho trường hợp sang tên sổ đỏ, hoặc bất cứ thủ tục pháp lý nào khác.

Hướng dẫn cách viết nội dung Mẫu giấy ủy quyền làm sổ đỏ

Bạn đã có Mẫu giấy ủy quyền làm sổ đỏ, nhưng quan trọng là cách viết giấy ủy quyền sao cho đúng nguyên tắc. Cách viết Giấy ủy quyền cũng tương tự các loại đơn từ và giấy tờ khác, biểu mẫu này cũng được bày trang trọng, bao gồm các thành phần quốc hiệu, tên loại giấy tờ, nội dung trình bày…. Bạn hãy đọc kỹ nội dung về cách ghi Giấy ủy quyền để tránh nhầm lẫn, sai xót khi biên soạn giấy tờ.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tên loại giấy tờ

GIẤY ỦY QUYỀN + sự việc mà bạn muốn ủy quyền

Bên ủy quyền:

Ghi rõ: Họ và tên, sinh năm, số CMND, Hộ khẩu thường trú

Bên nhận ủy quyền:

Ghi rõ: Họ và tên, sinh năm, số CMND, Hộ khẩu thường trú

Nội dung ủy quyền:

Trình bày toàn bộ nội dung vụ việc ủy quyền; ghi rõ giấy uy quyền này có giá trị từ ngày …. đến ngày …..

– Nên thỏa thuận rõ ràng về Nội dung, phạm vi ủy quyền; Ví dụ

“Bằng giấy này, tôi (bên A) ủy quyền cho bên B thực hiện công việc như sau: (cụ thể là việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

– Phạm vi ủy quyền: nằm trong phạm vi cho phép mà bên B thực hiện nghĩa vụ nhân danh bên A ủy quyền

–  Thời gian ủy quyền (nếu có)”

– Nên có quy định cụ thể về thời hạn ủy quyền; (VD: Giấy ủy quyền có thời hạn 3 tháng kể từ ngày ký)

– Khi làm xong văn bản bạn phải làm ít nhất là 03 bản; 2 bên phải đến UBND cấp xã (Tư Pháp) hoặc Phòng Công chứng để chứng thực chữ ký ủy quyền; (nếu giấy ủy quyền giữa các cá nhân trong pháp nhân). Trong trường hợp này, cán bộ tư pháp xã phường đóng vai trò là người chứng kiến/người làm chứng. xác nhận việc các bên có đầy đủ năng lực dân sự; (khả năng nhận thức và điều kiển hành vi) và tự nguyện tam gia quan hệ ủy quyền.

– Trong một số giao dịch không yêu cầu bắt buộc phải có xác nhận của cơ quan nhà nước. (UBND xã, Văn phòng công chứng…) thì có thể nhờ bên thứ 3 không liên quan đến quyền và lợi ích; trong hoạt động ủy quyền ký xác nhận với vai trò là người làm chứng. Hoặc nếu không có người làm chứng, không muốn có người làm chứng; thì bỏ nội dung này trong trường hợp đó tòa án vẫn chấp thuận; nếu phát sinh tranh chấp về sau và hai bên tự nguyện thỏa thuận; các nội dung không trái với quy định của pháp luật hiện hành.

Sau này, nếu 2 bên có xảy ra tranh chấp thì Tòa án sẽ căn cứ vào văn bản này mà giải quyết.

Bạn lưu ý: Mẫu giấy ủy quyền làm sổ đỏ chỉ là để tham khảo. Trong từng trường hợp cụ thể hoặc tùy từng văn phòng công chứng. Họ sẽ có mẫu riêng và soạn chi tiết cho bạn. Bạn sẽ không phải mất công soạn Mẫu giấy ủy quyền làm sổ đỏ này. Hơn nữa, tránh tình trạng Mẫu giấy ủy quyền làm sổ đỏ bị vô hiệu hóa bởi sai sót. Bạn nên tới văn phòng công chứng để thực hiện theo quy định của pháp luật. Điều khoản khi soạn Mẫu giấy ủy quyền làm sổ đỏ rất quan trọng, phải đảm bảo được cơ quan thẩm quyền chấp nhận. Bên cạnh đó phải đảm bảo tính nguyên tắc của văn bản và tránh tranh chấp về sau.